George Bernard Shaw

Irlanda anglalingva verkisto (1856-1950).

Pliaj proverboj


•   Vivo ne temas pri trovi vin mem. vivo temas pri krei vin mem. •   Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
•   Neniam donu al infano libron, kiun vi mem ne legus. •   Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself.
•   Vi vidas aferojn; vi diras: 'Kial?' Sed mi revas aferojn, kiuj neniam okazis; kaj mi diras 'Kial ne? •   You see things; you say, 'Why?' But I dream things that never were; and I say 'Why not?
•   La racia homo adaptiĝas mem al la mondo: la neracia homo persistas klopodi adapti la mondon al si. Tial ĉiu progreso dependas de la neraciaj homo. •   The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.
•   Bestoj estas miaj amikoj... kaj mi ne manĝas miajn amikojn. •   Animals are my friends... and I don't eat my friends.
•   Tiuj, kiuj ne povas ŝanĝi sian menson, ne povas ŝanĝi ion ajn. •   Those who cannot change their minds cannot change anything.
•   Juneco estas malŝparita sur junuloj. •   Youth is wasted on the young.
•   Estas du tragedioj en la vivo. Unu estas perdi la deziron de via koro. La alia estas gajni ĝin. •   There are two tragedies in life. One is to lose your heart's desire. The other is to gain it.
•   Vivo pasigita fari erarojn estas ne nur pli honorinda, sed pli utila ol vivo pasigita fari nenion. •   A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.
•   Ne ekzistas amo pli sincera ol la amo al manĝo. •   There is no love sincerer than the love of food.
•   Homoj ĉiam kulpigas siajn cirkonstancojn pro tio, kio ili estas. Mi ne kredas je cirkonstancoj. La homoj, kiuj bonstatas en ĉi tiu mondo, estas tiuj, kiuj vekiĝas kaj serĉas la cirkonstancojn, kiujn ili volas, kaj se ili ne povas trovi ilin, fari ilin. •   People are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them, make them.
•   Neniam luktu kun porkoj. Vi ambaŭ malpuriĝas kaj la porko ŝatas ĝin. •   Never wrestle with pigs. You both get dirty and the pig likes it.
•   La puno de la mensogulo ne estas ke li ne estas kredita, sed ke li ne povas kredi iun alian. •   The liar's punishment is, not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.
•   Sukceso ne signifas neniam fari erarojn sed neniam fari la saman eraron dufoje. •   Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time.
•   Mi aldonas du biletojn por la unua nokto de mia nova teatraĵo; alportu amikon... se vi havas tian."
- George Bernard Shaw, dramisto (al Winston Churchill)
"Verŝajne mi ne povas ĉeesti la unuan nokton; mi ĉeestos la duan, se tia ekzistas."
— La respondo de Churchill
•   I am enclosing two tickets to the first night of my new play; bring a friend ... if you have one."
— George Bernard Shaw, playwright (to Winston Churchill)
"Cannot possibly attend first night; will attend second, if there is one."
— Churchill's response
•   Indiĝena usuna maljunulo iam priskribis siajn proprajn internajn luktojn tiamaniere: Interne de mi estas du hundoj. Unu el la hundoj estas malbona kaj kruela. La alia hundo estas bona. La malbona hundo batalas kontraŭ la bona hundo la tutan tempon. Demandite, kiu hundo venkas, li pripensis momenton kaj respondis: Tiun, kiun mi plej nutras. •   A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: Inside of me there are two dogs. One of the dogs is mean and evil. The other dog is good. The mean dog fights the good dog all the time. When asked which dog wins, he reflected for a moment and replied, The one I feed the most.
•   Patriotismo estas, esence, konvinko ke aparta lando estas la plej bona en la mondo ĉar vi naskiĝis en ĝi •   Patriotism is, fundamentally, a conviction that a particular country is the best in the world because you were born in it
•   Li scias nenion; kaj li pensas, ke li scias ĉion. Tio klare kondukas al politika kariero. •   He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.
•   Vi uzas vitran spegulon por vidi vian vizaĝon; vi uzas artaĵojn por vidi vian animon. •   You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul.
•   Pesimisto estas homo, kiu opinias, ke ĉiuj estas same abomenaj kiel li mem, kaj malamas ilin pro tio. •   A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it.
•   Mia maniero ŝerci estas diri la veron. Tio estas la plej amuza ŝerco en la mondo. •   My way of joking is to tell the truth. It's the funniest joke in the world.
•   Se vi havas pomon kaj mi havas pomon kaj ni interŝanĝas ĉi tiujn pomojn, tiam vi kaj mi ankoraŭ havos po unu pomon. Sed se vi havas ideon kaj mi havas ideon kaj ni interŝanĝas ĉi tiujn ideojn, tiam ĉiu el ni havos du ideojn. •   If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.
•   Finfine, la malĝusta vojo ĉiam kondukas ien. •   After all, the wrong road always leads somewhere.
•   Malamo estas la venĝo de la malkuraĝulo pro esti timigita. •   Hatred is the coward's revenge for being intimidated.
•   Kaj optimistoj kaj pesimistoj kontribuas al socio. La optimisto elpensas la aviadilon, la pesimisto la paraŝuton. •   Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute.
•   Mi estas ateisto kaj mi dankas Dion pro tio. •   I’m an atheist and I thank God for it.
•   Vi ne ĉesas ridi kiam vi maljuniĝas, vi maljuniĝas kiam vi ĉesas ridi. •   You don't stop laughing when you grow old, you grow old when you stop laughing.
•   Libereco signifas respondecon. Tial la plej multaj homoj timas ĝin. •   Liberty means responsibility. That is why most men dread it.
•   La sola viro, kiu prudente kondutis, estis mia tajloro: li prenis mian mezuron denove ĉiufoje vidante min, dum ĉiuj ceteraj daŭrigis uzi siajn malnovajn mezurojn kaj atendis, ke ili taŭgus al mi. •   The only man who behaved sensibly was my tailor: he took my measure anew every time he saw me, whilst all the rest went on with their old measurements and expected them to fit me
•   Kiam viro volas murdi tigron, li nomas tion sporto; kiam tigro volas murdi lin li nomas tion sovaĝeco. •   When a man wants to murder a tiger he calls it sport; when a tiger wants to murder him he calls it ferocity.
•   La homo, kiu verkas pri si mem kaj pri sia propra tempo, estas la sola homo, kiu verkas pri ĉiuj homoj kaj ĉiuj tempoj. •   The man who writes about himself and his own time is the only man who writes about all people and all time.
•   Sen arto, la krudeco de la realo farus la mondon neeltenebla. •   Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.
•   La problemo kun ŝi estas, ke al ŝi mankas la potenco de konversacio sed ne la potenco de parolo. •   The trouble with her is that she lacks the power of conversation but not the power of speech.
•   Likvoro estas la kloroformo, kiu ebligas al la malriĉulo elteni la doloran operacion de vivado. •   Liquor is the chloroform which enables the poor man to endure the painful operation of living.
•   Ni lernas per sperto, ke homoj neniam lernas ion per sperto. •   We learn from experience that men never learn anything from experience.
•   La potenco de preciza observado estas ofte nomata cinikismo de tiuj kiuj ne posedas ĝin. •   The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it.
•   Ni ne ĉesas ludi ĉar ni maljuniĝas; ni maljuniĝas ĉar ni ĉesas ludi. •   We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing.
•   Kiu povas, tiu faras. Kiu ne povas, tiu instruas. •   He who can, does. He who cannot, teaches.
•   Vi neniam havos trankvilan mondon ĝis vi forigos la patriotismon el la homa raso. •   You'll never have a quiet world till you knock the patriotism out of the human race.
•   Kiam stulta viro faras ion pri kio li hontas, li ĉiam deklaras, ke tio estas lia devo. •   When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.
•   La vivo ne estas mallonga kandelo por mi. Ĝi estas speco de brila torĉo, kiun mi nun posedas, kaj mi volas bruligi ĝin kiel eble plej hele antaŭ ol transdoni ĝin al estontaj generacioj. •   Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.
•   En la ĉielo anĝelo ne estas speciala. •   In heaven an angel is no one in particular.
•   Se vi ne povas aprezi tion, kion vi havas, vi prefere akiru tion, kion vi povas aprezi. •   If you can’t appreciate what you’ve got, you’d better get what you can appreciate.
•   Dum mi havas bezonon, mi havas kialon por vivi. Kontento estas morto. •   As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.
•   Feliĉa estas la homo, kiu povas vivteni sin per sia ŝatokupo •   Happy is the man who can make a living by his hobby
•   Demokratio estas sistemo, kiu certigas, ke ni estos regataj ne pli bone ol ni meritas. •   Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve.
•   Estas danĝere esti sincera krom se vi ankaŭ estas stulta. •   It is dangerous to be sincere unless you are also stupid.
•   La sola maniero eviti esti mizera estas ne havi sufiĉe da libertempo por demandi ĉu vi estas feliĉa aŭ ne. •   The only way to avoid being miserable is not to have enough leisure to wonder whether you are happy or not.
•   Zorgu ricevi tion, kion vi ŝatas, aŭ vi estos devigita ŝati tion, kion vi ricevas. •   Take care to get what you like or you will be forced to like what you get.
•   Anglio kaj Ameriko estas du landoj apartigitaj per la sama lingvo. •   England and America are two countries separated by the same language.
•   La cerbo de malsaĝulo digestas filozofion en malsaĝecon, sciencon en superstiĉon, kaj arton en pedanteco. Jen universitata edukado. •   A fool’s brain digests philosophy into folly, science into superstition, and art into pedantry. Hence University education.
•   Geedziĝo estas alianco de viro kiu ne povas dormi kun la fenestro fermita, kaj virino kiu ne povas dormi kun la fenestro malfermita. •   Marriage is an alliance entered into by a man who can't sleep with the window shut, and a woman who can't sleep with the window open.
•   La ora regulo estas, ke ne ekzistas oraj reguloj. •   The golden rule is that there are no golden rules.
•   Scienco neniam solvas problemon sen krei dek pliajn •   Science never solves a problem without creating ten more